Wierden, 15 september 2023

Het bestuur van SVZW nodigt alle leden van 16 jaar en ouder van harte uit om deel te nemen aan
onze Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op:

Datum: Vrijdag 3 november 2023
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: Clubgebouw, 2e Lageveldsweg 6d, Wierden

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
  (Gehouden op 04 november 2022)
  Ook zijn de jaarverslagen van het bestuur en het jeugdbestuur beschikbaar.
  Notulen, financieel verslag en jaarverslagen zijn ter inzage op woensdag 1 november 2023
  van 19:00 tot 20:00 uur in de bestuurskamer van ons clubhuis.
 3. Bestuursmededelingen
 4. Financieel Verslag door de Penningmeester
 • Boekjaar 2022-2023
 • Begroting voor het boekjaar 2023-2024
 • Verslag van de kascommissie (Jan Pouls en Christiaan Getkate)
 • Vaststelling balans en staat van lasten en baten (boekjaar 2022-2023)
 • Vaststelling van de begroting (boekjaar 2023-2024)
 • Vaststelling van de contributies

5. Nieuwe Kascommissie benoeming

 • Benoeming van de nieuwe kascommissie
 • Benoeming van een nieuw reserve-lid kascommissie

6. Benoeming Bestuursleden

 • Aftredend en niet herkiesbaar voor een nieuwe periode is Bart Eshuis
  (Penningmeester)
 • Het bestuur stelt voor om Jan Lohuis (Technische zaken) en Erwin Langenhof
  (Communicatie) toe te laten treden tot het bestuur.
  Tegenkandidaten kunnen door tien of meer leden tot uiterlijk 1 november a.s. bij het secretariaat
  worden ingediend onder overlegging van een schriftelijke verklaring, dat de kandidaat de eventuele
  benoeming zal aanvaarden en dat hij of zij tenminste achttien jaar is.

  Pauze (en gelegenheid tot het schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag)

7. Rondvraag

8. Huldiging Jubilarissen

9. Sluiting door de Voorzitter

Jouw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Mocht je verhinderd zijn, laat ons dit dan graag weten.

Namens het bestuur van SVZW,
Bart Nijsink (Secretaris)
Email: bestuur@svzw.nl