Tot onze grote spijt hebben de leden van het technisch hart collectief besloten om per einde van het seizoen 2020-2021 te stoppen met hun werkzaamheden. Dit vanwege het ontbreken van voldoende basis en vertrouwen in een goede samenwerking met het bestuur. Het bestuur betreurt maar respecteert dit besluit. 

De nog lopende zaken zullen op een voor de vereniging zo goed mogelijke wijze door de leden van het Technisch Hart worden afgerond dan wel overgedragen. 

Het bestuur zal zich inspannen om de ontstane gaten in de bezetting op het gebied van technische zaken binnen de diverse geledingen van onze vereniging zo spoedig mogelijk op te vullen.

Bestuur SVZW