Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging SVZW op vrijdag 3 november 2023 aanvang 19.15 uur in het clubhuis van SVZW, 2e Lageveldsweg 6d, Wierden.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging SVZW.

Deze vergadering zal in het teken staan van de herstart van de supportersvereniging na het voornemen van de nog zittende leden van het voormalige bestuur om de supportersvereniging op te heffen. 

Agenda

1 Opening door G. Schapink, voorzitter a.i.  

Hij zal een toelichting geven over de gang van zaken na het bekend worden van het besluit dat het toenmalige bestuur de supportersvereniging wilde opheffen en het initiatief van enkele leden om dit te voor komen.

2 Bestuursverkiezing

Herbenoeming 

Wendy de Jong en Kim Kappert 

Nieuwe bestuursleden

Gerrit Schapink, voorzitter; Jan Bosch;  Geert Koetje; Erwin Kappert, penningmeester; Johan Gierveld, seceretaris

3 Financieel verslag penningmeester

Erwin Kappert zal verslag doen van de overname van de financiën van vorige penningmeester Pascal Jannink en de financiële stand van zaken zoals die er nu voor staat.

4 Contributie 

Voorstel minimum contributie vast te stellen op € 12,50 per jaar

5 Benoeming kascommissie en benoeming reservelid

6 Plannen nieuwe bestuur over toekomst supportersvereniging

7 Rondvraag

8 Sluiting

Indien verhinderd graag een mailtje naar J. Gierveld, jgierveld@kpnmail.nl of een appje naar 06-40242343