Beste leden van SVZW,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn worden er (ook) in de Gemeente Wierden diverse initiatieven ontwikkeld om
te vieren dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Eén van de activiteiten die worden
georganiseerd is een zogenoemd terrasconcert op het Marktplein van Wierden, op de avond van dinsdag 5 mei.
Dit wordt in feite de afsluiting van de meerweekse periode waarin de verschillende activiteiten dan wel
evenementen gaan plaatsvinden.

Het terrasconcert is een initiatief van ons, Mark Rutgers van Restaurant De Oale Marckt en Johan Grooten.
Dit voor een deel in samenwerking met winkeliersvereniging WiWi.
De titel die we er aan gegeven hebben is officieel “Terrasconcert Vier de Vrijheid”. Het programma is nog
niet definitief vastgesteld, maar zal in de kern bestaan uit optredens van een big band (de rode draad),
een tweetal koren, een zangtrio en waarschijnlijk enkele solo-optredens.

Wellicht is u bekend dat in de Gemeente Wierden gekozen is voor een invulling van de viering van 75 jaar
bevrijding vanuit private initiatieven, zowel qua ideeën als de uitvoering daarvan, waarbij de (lokale) overheid
een facilitaire functie vervult. Daartoe is een zogenoemd Kerncomité opgericht met als voorzitter ex-wethouder
Ria Broeze.

Vanuit dit gegeven is duidelijk dat ook de invulling en uitvoering van ons initiatief feitelijk volledig is gebaseerd
op de inzet van vrijwilligers. Dat betekent concreet dat we die betreffende avond nogal wat “extra handen”
nodig hebben. Dat vraagt om een creatieve invulling waarbij er enerzijds zo weinig mogelijk kosten mogen
worden gemaakt (ons budget kent zijn beperkingen) en anderzijds de inzet van die vrijwilligers op een passende
wijze gehonoreerd dient te worden.

In dat verband een verzoek c.q. voorstel aan u resp. een aantal van uw leden. Zijn er een aantal leden van SVZW
bereid op de avond van 5 mei a.s. te willen meewerken aan ons terrasconcert als barman/vrouw – muntverkoper – ?
Graag willen we daar een bijdrage voor uw vereniging / team tegenover stellen van Euro 250,-.
Uiteraard zijn we graag bereid één en ander nader toe te lichten en deze materie verder met u te bespreken.
We hopen dat er ook binnen uw vereniging leden zijn met “het vrijwilligershart op de goede plaats”, zodat we
samen een succes kunnen maken van een unieke afsluiting van de viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente.

Uw reactie op ons voorstel zien we met belangstelling tegemoet,

AANMELDEN VIA BESTUUR@SVZW.NL